MENU
Όροι και ορισμοί εννοιών
• Ποδιά
Λείο κάθετο τμήμα που εκτείνεται προς τα κάτω από το κατώφλι του επιπέδου στάσης ή της εισόδου του θαλάμου.• Εξουσιοδοτούμενο άτομο
Άτομο το οποίο διαθέτει την άδεια του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει την υπευθυνότητα για τη λειτουργία και τη χρήση του ανελκυστήρα, να έχει πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης (χώρους μηχανημάτων, τροχαλιοστάσια και φρεάτια ανελκυστήρων) για να εκτελεί εργασίες συντήρησης, ελέγχου ή απεγκλωβισμού.• Διαθέσιμη επιφάνεια του θαλάμου
Επιφάνεια του θαλάμου, η οποία είναι διαθέσιμη για τους επιβάτες ή τα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανελκυστήρα.

• Βάρος αντιστάθμισης
Μάζα η οποία εξοικονομεί ενέργεια αντισταθμίζοντας όλη ή μέρος της μάζας του θαλάμου.

• Θάλαμος
Μέρος του ανελκυστήρα, το οποίο μεταφέρει τους επιβάτες ή / και τα φορτία.

• Αρμόδιο πρόσωπο
Πρόσωπο κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο με γνώσεις και πρακτική εμπειρία, στο οποίο έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για τη συντήρηση ή την επιθεώρηση του ανελκυστήρα ή τον απεγκλωβισμό των χρηστών.

• Αντίβαρο
Μάζα, η οποία διασφαλίζει την τριβή

• Ανελκυστήρας άμεσης επενέργειας
Υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου το έμβολο ή ο κύλινδρος συνδέονται κατευθείαν με τον θάλαμο ή το μεταλλικό πλαίσιο του.

• Βαλβίδα καθόδου
Ηλεκτρικά ελεγχόμενη βαλβίδα τοποθετημένη σε ένα υδραυλικό κύκλωμα για να ελέγχει την κάθοδο του θαλάμου.

• Σύστημα ελέγχου κίνησης
Σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήριου μηχανισμού του ανελκυστήρα.

• Ηλεκτρικό κύκλωμα αποφυγής μετατόπισης
Συνδυασμός μέσων προφύλαξης για υδραυλικούς ανελκυστήρες από τους κινδύνους ολίσθησης.

• Αλυσίδα ηλεκτρικής ασφάλειας
Το σύνολο των ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας που συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε η ανύψωση να σταματάει όταν ενεργοποιείται μια από αυτές.

• Πίεση υπό πλήρες φορτίο
Στατική πίεση, η οποία ασκείται στις σωληνώσεις, την ανυψωτική μονάδα, τη συστοιχία βαλβίδων, κλπ., όταν ο θάλαμος με το ονομαστικό φορτίο του βρίσκεται σταματημένος στο υψηλότερο επίπεδο της στάσης του.

• Ανελκυστήρας ατόμων με συνοδεία ατόμων
Ανελκυστήρας που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τα οποία κατά κανόνα συνοδεύονται από άτομα.

• Οδηγοί
Σταθερά στοιχεία, τα οποία παρέχουν καθοδήγηση του θαλάμου, του αντιβάρου ή του βάρους αντιστάθμισης.

• Άνω απόληξη φρέατος
Τμήμα του φρέατος μεταξύ του υψηλότερου επιπέδου στάσης, το οποίο εξυπηρετείται από τον θάλαμο, και της οροφής του φρέατος

• Υδραυλικός ανελκυστήρας
Ανελκυστήρας στον οποίο η ανυψωτική ισχύς προέρχεται από μια ηλεκτροκίνητη αντλία που μεταδίδει υδραυλικό υγρό σε μια ανυψωτική μονάδαδα, η οποία επενεργεί άμεσα ή έμμεσα πάνω στον θάλαμο (μπορεί να χρησιμοποιούνται πολλαπλοί κινητήρες, αντλίες ή/και ανυψωτικές μονάδες).

• Ανελκυστήρας έμμεσης επενέργειας
Υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου το έμβολο ή ο κύλιδρος συνδέονται με τον θάλαμο ή το μεταλλικό πλαίσιο του με μέσα ανάρτησης (συρματόσχοινα, αλυσίδες).

• Υπεύθυνος εγκαταστάτης
Νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την υπευθυνότητα να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία τον ανελκυστήρα στην τελική του θέση στο κτίριο.

• Διάταξη αρπάγης ακαριαίας πέδησης
Διάταξη αρπάγης, που ενεργεί σχεδόν ακαριαία πάνω στους οδηγούς.

• Ανυψωτική μονάδα
Συνδυασμός από ένα έμβολο και έναν κύλινδρο, που σχηματίζουν μια υδραυλική μονάδα.

• Πολυστρωματικό γυαλί
Σύνολο δύο ή περισσότερων στρωμάτων γυαλιού, καθένα από τα οποία είναι συγκολλημένο με ένα ή περισσότερα πλαστικά ή υγρά ενδιάμεσα στρώματα.

• Ισοστάθμιση
Λειτουργία με την οποία βελτιώνεται η ακρίβεια στάθμευσης του θαλάμου στο επίπεδο στάσης.

• Ακρίβεια ισοστάθμισης
Η κατακόρυφος απόσταση μεταξύ του κατωφλιού του θαλάμου και του κατωφλιού του επιπέδου στάσης, κατά την διάρκεια της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης του θαλάμου.

• Κινητήριος μηχανισμός ανελκυστήρα
Μονάδα η οποία κινεί και ακινητοποιεί τον ανελκυστήρα, η οποία περιλαμβάνει κινητήρα, γρανάζια, φρένα, τροχαλία / οδοντωτούς τροχούς και τύμπανο (ανελκυστήρας έλξης ή άμεσης έλξης) ή αποτελείται από την αντλία, τον κινητήρα αντλίας και βαλβίδες ελέγχου (υδραυλικός ανελκυστήρας).

• Μηχανοστάσιο
Πλήρως στεγασμένος χώρος μηχανημάτων με οροφή, τοιχώματα, δάπεδο και θύρα(-ες) πρόσβασης στο σύνολο ή σε τμήματα του οποίου έχουν τοποθετηθεί μηχανήματα.

• Μηχανήματα
Εξοπλισμός, όπως: ηλεκτρολογικός(-οι) πίνακας(-ες) και σύστημα μετάδοσης κίνησης, κινητήριος μηχανισμός ανελκυστήρα, κεντρικός(-οι) διακόπτης(-ες) και μέσα για λειτουργίες έκτακτης ανάγκης.

• Χώρος μηχανημάτων
Όγκος(-οι) εντός ή εκτός του φρέατος, όπου τοποθετείται το σύνολο ή μέρος των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών εργασίας που σχετίζονται με τα μηχανήματα.

• Συντήρηση
Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες για τη διασφάλιση της ασφαλούς και προβλεπόμενης λειτουργίας της εγκατάστασης και των εξαρτημάτων της, μετά την ολοκληρωση της εγκατάστασης και σε όλο τον κύκλο ζωής της.

Η συντήρηση μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής :

  1. λίπανση, καθαρισμό, κτλ.,
  2. ελέγχους,
  3. επιχειρήσεις απεγκλωβισμού,
  4. εργασίες ρύθμισης και προσαρμογής,
  5. επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φθοράς τα οποία δεν επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.

• Βαλβίδα αντεπιστροφής
Βαλβίδα, που επιτρέπει την ελεύθερη ροή προς μία κατεύθυνση, ενώ την περιορίζει κατά την αντίθετη κατεύθυνση.

• Περιοριστήρας ταχύτητας
Διάταξη η οποία, όταν ο ανελκυστήρας επιτύχει μια προκαθορισμένη ταχύτητα, προκαλεί διακοπή της κίνησής του και, εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιεί τη λειτουργία διάταξης αρπάγης.

• Επιβάτης
Κάθε πρόσωπο που μεταφέρεται από έναν ανελκυστήρα στον θάλαμο.

• Διάταξη σφηνώματος
Μηχανική διάταξη, η οποία σταματά την ακούσια κάθοδο του θαλάμου και τον κρατάει σταματημένο σε σταθερά υποστηρίγματα.

• Κάτω απόληξη φρέατος
Το μέρος του φρέατος που βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του τελευταίου επιπέδου στάσης που εξυπηρετείται από το θάλαμο.

• Ανελκυστήρας άμεσης έλξης – ανελκυστήρας τυμπάνου
Ανελκυστήρας του οποίου η κίνηση πραγματοποιείται απευθείας (δεν εξαρτάται από την τριβή) από το τύμπανο και τα συρματόσχοινα ή με οδοντοτούς τροχούς και αλυσιδες.

• Προκαταρκτικός χειρισμός
Ενεργοποίηση του κινητήριου μηχανισμού και του φρένου / της υδραυλικής βαλβίδας για την προετοιμασία της κανονικής λειτουργίας, όταν ο θάλαμος βρίσκεται στη ζώνη της θύρας και οι θύρες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες.

• Βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης
Βαλβίδα που περιορίζει την πίεση σε μια προκαθορισμένη τιμή αφήνοντας να διαφύγει υγρό.

• Συσκευή αρπάγης προοδευτικής πέδησης
Διάταξη αρπάγης της οποίας η ενέργεια επιτυγχάνεται με πέδηση στους οδηγούς και που με ειδικά μέσα εξασφαλίζεται ότι οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω στον θάλαμο, στο αντίβαρο ή στο βάρος αντιστάθμισης, περιορίζονται σε επιτρεπτά όρια.

• Τροχαλιοστάσιο
Χώρος ο οποίος δεν περιέχει τον κινητήριο μηχανισμό και στον οποίο βρίσκονται οι τροχαλίες και ενδεχομένως ο περιοριστήρας ταχύτητας.

• Ονομαστικό φορτίο
Φορτίο το οποίο προορίζεται να μεταφέρεται σε κανονική λειτουργία, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις χειρισμού.

• Ονομαστική ταχύτητα
Η ταχύτητα του θαλάμουσε μέτρα ανά δευτερόλεπτο, για την οποία έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:  Για υδραυλικούς ανελκυστήρες:

– Vm είναι η ονομαστική ταχύτητα προς τα άνω σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο,

– Vd είναι η ονομαστική ταχύτητα προς τα κάτω σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο,

– Vs είναι η μεγαλύτερη τιμή και των δύο ονομαστικών ταχυτήτων Vm και Vd σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

• Επανισοστάθμιση
Λειτουργία που επιτρέπει, μετά τη στάση του ανελκυστήρα, τη διόρθωση της θέσης στάσης κατά τη φόρτωση και εφόρτωση.

• Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού
Ειδικές ενέργειες που απαιτούνται για την απελευθέρωση με ασφάλεια των ατόμων που έχουν παγιδευτεί στον θάλαμο και το φρέαρ από αρμόδια πρόσωπα.

• Μειωτήρας
Βαλβίδα, μέσα στην οποία τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου συνδέονται με στόμιο περιορισμένης διόδου.

• Βαλβίδα θραύσης
Βαλβίδα που είναι σχεδιασμένη για να κλείνει αυτόματα, όταν η πτώση πίεσης μέσα στη βαλβίδα, που οφείλεται σε αύξηση της παροχής κατά μια προκαθορισμένη κατεύθυνση ροής του υγρού, υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή.

• Κύκλωμα ασφαλείας
Κύκλωμα που περιέχει επαφές ή/και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και θεωρείται ότι εκπληρώνει τις απαιτήσεις μιας ηλεκτρικής διάταξης ασφαλείας.